پارامترهای موثری در انتخاب شرکت های تولید مواد اولیه وجود دارد .

از جمله این مواد که حائز اهمیت زیادی است کیفیت مواد و ثبات آن می‌باشد و شرکت فروشنده باید به این تعهد پایبند باشد. در درجه دوم قیمت مناسب کالا میباشد. در عین حال روش مناسب حمل و نقل کالا برای شرکت ریما گستر بمنظور حفظ کیفیت مواد حائز اهمیت است.